Om oss

Karlskrona Pride är en ideell förening med syfte att anordna Pride-event i Karlskrona samt verka för att sprida information om HBTQ-frågor. Det står fritt för vem som helst att bli medlem så länge man delar föreningens värdegrund, godkänner och följer föreningens stadgar samt vill verka för att Karlskrona blir en öppnare stad.

 

Styrelse 2017

Sophia Ahlin, Ordförande

Caroline Skoglöw, Sekreterare

Robin Åkerman, kassör

Sandra Penzo, ledamot

Ronja Håkansson, ledamot

 

 

 Föreningens värdegrund

§1 Föreningen Karlskrona Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§2 Föreningen Karlskrona Pride arbetar för att stärka HBTQ-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering av HBTQ-personer i såväl vardagssituationer som adoptionsfrågor.
§3 Föreningen Karlskrona Pride verkar för att Karlskrona ska bli en öppnare stad §4 Föreningen Karlskrona Pride välkomnar alla som delar föreningens värdegrund.

 

Stadgar

Obs. Under årsmötet 2017 reviderades Karlskrona Prides stadgar. Ny version kommer inom kort.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är   ”Föreningen Karlskrona pride”

 

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att årligen anordna eller se till att det anordnas en pride-festival i Karlskrona. Samt sprida kunskap om HBT-frågor och verka för öppenhet och en social mångfald i kommunen.

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlskrona Kommun, Blekinge län.

 

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål, betalar en medlemsavgift samt följer föreningens stadgar.

 

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av 1 ordförande och 4 ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst  4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och av styrelsen utvald kassör.

 

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/1.

 

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av minst 1 på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15/1 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 1 vecka före extra årsmöte. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-                            /räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-                      /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för kommande år

12.Val av övriga styrelseledamöter för kommande år

13.Val av revisorer.

14. Val av valberedning.

15.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 50% av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

 

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna

Stadgar antagna av årsmötet för ”Föreningen Karlskrona Pride” den 13/11- 2013