Om oss

Karlskrona Pride bildades år 2013 och är en ideell förening med syfte att anordna en återkommande pridevecka i Karlskrona samt verka för att sprida information om HBTQ-frågor. Karlskronas första pridefestival genomfördes i maj 2014.

År 2015 ville föreningen tillsammans med RFSL Blekinge inkludera hela länet att vara en del av prideveckan och RFSL Blekinge sponsrade därför samtliga kommuner i länet med flaggor som hissades samtidigt.

År 2020 kommer föreningen anordna en parad även i sölvesborg då kommunen beslutat att inte längre hissa flaggan, vilket skapade stor debatt om Sölvesborgs ställning gentemot HBTQ-personers rättigheter. Med paraden vill föreningen sprida glädje och kärlek i Sölvesborg och visa att det finns ett stort engagemang i staden.

Det står fritt för vem som helst att bli medlem så länge en delar föreningens värdegrund, godkänner och följer föreningens stadgar samt vill verka för att Karlskrona blir en öppnare stad.

Styrelse 2020

Sophia Ahlin, Ordförande och initiativtagare
Sandra Penzo, vice ordförande
Caroline Skoglöw, Ledamot
Mattias Liedholm, Ledamot
Ida Liljegren, Ledamot
Sara Laycock Pedersen, Ledamot
Elsa Granevik, Ledamot

 Föreningens värdegrund

§1 Föreningen Karlskrona Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§2 Föreningen Karlskrona Pride arbetar för att stärka HBTQ+-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering av HBTQ+-personer i såväl vardagssituationer som adoptionsfrågor.
§3 Föreningen Karlskrona Pride verkar för att Karlskrona och Blekinge ska bli öppnare.
§4 Föreningen Karlskrona Pride välkomnar alla som delar föreningens värdegrund.

Stadgar för ”Föreningen Karlskrona Pride”

 

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är   ”Föreningen Karlskrona pride”

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att årligen anordna eller se till att det anordnas en pride-festival i Karlskrona. Samt sprida kunskap om HBTQ+-frågor och verka för öppenhet och en social mångfald i hela Blekinge.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Karlskrona Kommun, Blekinge län.

§ 4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål, betalar en medlemsavgift samt följer föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av 1 ordförande, 1 vice ordförande och minst 3 ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva.
Styrelsen väljs av årsmötet för ett helt verksamhetsår. Om styrelseledamot avsäger sig sin post innan årsmötet eller extra årsmöte kvarstår ansvaret tills dess att ny styrelse valts.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och av styrelsen utvald kassör.

 

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/2 eller senast två veckor innan årsmötet.

 

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av minst 1 på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15/2 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast 1 vecka före extra årsmöte. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-                            /räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-                      /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för kommande år

12. Val av vice ordförande i föreningen för kommande år

13. Val av övriga styrelseledamöter för kommande år

14.Val av revisorer.

15. Val av valberedning.

16.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

17.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 

 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 50% av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning av annan anledning än att försummat betalning av medlemsavgift får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med full enighet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna

Uppdaterad  2020-01-12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *